استراتژی کایزن

کایزن چیست؟ کایزن بر این ایده استوار است که تغییرات مثبت کوچک و مداوم می تواند پیشرفت های قابل توجهی را در طول زمان به همراه داشته باشد. به طور معمول، کایزن به عنوان استراتژی مبتنی بر تعهد، در مقابل رویکردهایی است که از تغییرات اساسی یا از بالا به پایین برای دستیابی به تحول […]